Ključni faktori koji utiču na ličnost djeteta - II. DIO

Ključni faktori koji utiču na ličnost djeteta - II. DIO

KLJUČNI FAKTORI KOJI UTIČU NA LIČNOST DJETETA - II.DIO  Položaj djeteta u porodici Din....

Pokajanje mladića koji je činio sve moguće grijehe?

Pokajanje mladića koji je činio sve moguće grijehe?

Pokajanje mladića koji je činio sve moguće grijehe? Pitanje: Ja sam mladić koji je fasik i k....

Iman bez djela...

Iman bez djela...

IMAN BEZ DJELA Pripremio: Salih ebu Abdullah Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: ....

Da li se zikr ući zajednički?

Da li se zikr ući zajednički?

DA LI SE ZIKR UĆI ZAJEDNIČKI ? Nije zabilježen nijedan pouzdan i jasan rivajet da je Allahov ....

HUTBA: Kušnja s 5 stvari!?

HUTBA: Kušnja s 5 stvari!?

HUTBA: KUŠNJA S 5 STVARI Hatib: Anes Halilović ‫Od Abdullaha b. Omera radijallahu anhu, se ....

Naše iskustvo iz džemata (hizmeta) Sulejmanija

Naše iskustvo iz džemata (hizmeta) Sulejmanija

Naše iskustvo iz džemata(hizmeta) Sulejmanija Na adresu Saffa stiglo je pismo potpisano imenim....

Konačni ishod pripada bogobojaznim

Konačni ishod pripada bogobojaznim

KONAČNI ISHOD PRIPADA BOGOBOJAZNIM Pripremio: Anes Halilović “Ko bude težio postizanju All....

Habib el-Džifri opravdava masovne pokolje u Egiptu

Habib el-Džifri opravdava masovne pokolje u Egiptu

Habib el-Džifri opravdava masovne pokolje u Egiptu  Habib Ali el-Džifri, jedan od poznati....

Pogubljenje najtežih zločinaca

Pogubljenje najtežih zločinaca

POGUBLJENJE NAJTEŽIH ZLOČINACA  Pripremio: Salih ebu Abdullah Resulullah, sallallahu ale....

Da li je muslimanima dopušteno da papu nazivaju Sveti otac

Da li je muslimanima dopušteno da papu nazivaju Sveti otac

Da li je muslimanima dopušteno da papu nazivaju Sveti otac Pitanje: Da li je muslimanima dopu....

Ključni faktori koji utiču na ličnost djeteta - I DIO

Ključni faktori koji utiču na ličnost djeteta - I DIO

KLJUČNI FAKTORI KOJI UTIČU NA LIČNOST DJETETA - I.DIO  Učenjaci smatraju najvažnijim s....

Sreća roba je u obožavanju Allaha

Sreća roba je u obožavanju Allaha

SREĆA ROBA JE U OBOŽAVANJU ALLAHA Pripremio: Anes Halilović Zdravlje roba i njegova sreća j....

EsSELAMU ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!

Zikr poslije namaza u Hanefijskom mezhebu | FIKH
AJET DANA: “Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. (El-Bekare, 256.) ***** DEFINICIJA TAGUTA od Ibn el-Kajjim: "Tagut je sve što roba navodi da pređe granicu dozvoljenog u pogledu obožavanja, slijeđenja ili pokornosti. U kategoriju taguta spada svako ko mimo Allaha i Poslanika izriče presudu, ko se mimo Allaha obožava, za kim se mimo Allaha povode drugi ili mu se pokoravaju, umjesto da se pokore Allahu."
Text Size

Zikr poslije namaza u Hanefijskom mezhebu

ZIKR POSLIJE NAMAZA U HANEFIJSKOM MEZHEBU

Pripremio:brat AbdurRahman B.

Bismilahi-r-rahmani-r-rahim

Poručujemo svim imamima, profesorima, muftijama, doktorima i magistrima islamskih nauka, svim službenicima islamske zajednice i njenom vođi (op.admin), kao i običnim muslimanima koji prakticiraju zajednički glasni zikr nakon namaza da se ostave te novotarije i prihvate se sunneta. Svi ovi nabrojani govore da slijede Velikog Imama Ebu Hanifu kao i učenjake iz hanefijskog mezheba. Njima onda kažemo poslušajte šta hanefijski mezheb kaže o zajedničkom zikru naglas poslije sunnet namaza.

U knjizi Ilaus-sunen (uzdizanje sunneta) od jednog od najpoznatijih alima henefijskog mezheba Zafer Ahmed El-Usmanija, poglavlje ŠTA SE UČI NAKON PREDAJE SELAMA u trećem tomu na strani 194-207 između ostalog stoji:'' ...doista je doviti (pojedinačno) neposredno nakon završetka svakog propisanog fard namaza mustehabb, sa dignutim rukama, kao što je poznato i rasprostranjeno po našim islamskim zemljama. A neka se Allah, dželle šenuhu, smiluje novotarima u nekim pokrajinama Indije koji su uveli u praksu da imam i džematlije ustaju odmah poslije farda, kad prouče: Allahumme entes-selamu...'', onda klanjaju sunnete ili nafile, pa onda imam nakon fatihe, naglas, ponovno uči dovu dok džematlije aminuju. To što čine, rade u smislu stalne obaveze, tako da obični svijet smatra da je taj vid dove nakon sunneta ili nafila, zajedno sa imamom, namaska obaveza, pa čak i ako se imam malo duže zadrži na sunnetima zamjere mu: '' Vidi ga, mi čekamo na drugu dovu a on rastegao sa sunnetima...'' Mutevelije džemata traže od službenih imama da moraju obavezno učiti tu dovu poslije sunneta, inače ih razrješavaju dužnosti i neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihoom običaju.

Allaha mi, to je doista novotarija u vjeri, jer si se mogao uvjeriti iz hadisa navedenih u tekstu poglavlja OBJAŠNJENJE ONOGA ŠTA SE UČI NAKON PREDAJE SELAMA, broj dvanaest, da: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije klanjao dva rekata sunneta nakon džume, i dva rekata (sunneta) nakon akšamskog farza, osim u porodici – kod kuće. (hadis je stepena vjeodostojnosti hasen – dobar, prenosi između ostalih Imam Malik ibn Enes u knjizi Muvetta) I broj trinaest, da je: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio pitan o tome šta je vrjednije, namaz u kući ili namaz u džamiji, pa je rekao:'' Vidiš kako mi je stan blizu džamije? Da klanjam u kući, draže mi je nego u džamiji, osim ako se radi o farzu, propisanom namazu.'' (hadis je stepena sahih-vjerodostojan ili hasen-dobar).

U svim tim tekstovima imamo dokaz da je običaj Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio da praktikuje sunnete i nafile u kući. Nije utvđeno ni u jednom hadisu da se on poslije vraćao u džamiju na dovu. Osim toga, to bi bilo otežavajuće, što je potpuno razumljivo.'' DALJE AUTOR NASTAVLJA PA KAŽE:'' Ne upotpunjuje se dokaz ove grupe sa hadisima u kojima se kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad klanjao nafile u džamiji, kao što bilježi imam Tahavi u knjizi ''Šerhul-meanil-asar'' od Ibn Abbasa,radijallahu anhu, slijedeće:'' ...da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao jaciju namaz, a potom ostao klanjajući (sunnet poslije jacije i vitre), dok svi nisu izašli iz džamije''. Ili kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca (ibn Abbasa):'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odužio učenje nakon (farda) akšama, dok svi nisu izašli iz džamije.''

Pošto klanjanje nafile u džamiji nije pokudio niko, a ovdje je predmetno pitane njenog vrijednovanja o džematile dove poslije neobaveznih namaza. Veća vrijednost nafile je u kućnom obavljanju, kao što smo naveli potvrđujući to riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojima se daje prednost nad njegovom praksom kao što je pravilo metodologije islamskih nauka, tako da praksa (u ovakvim slučajevima kada dođe u sukob sa riječima) ima samo status dozvole. A u ovim i drugim vijestima, nemamo nešto što bi upućivalo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon ovih neobaveznih namaza koje je obavio u džamiji, okupljao ljude i džematile dovio. Naprotiv, iz njih se razumije da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio zauzet sa namazom i učenjem toliko da bi svi u tom vremenu izašli iz džamije. Prema tome, gdje je dokaz koji potvrđuje da je bila zajednička dova, nakon nafila (sunneta) u džamiji? Također, prisiljavanje imama i džematlija da praktikuju sunnete i nafile u džamiji imamo promjenu onoga što je ušerijaćeno i što je šerijatski vrijednije, te ograničavanje onoga u čemu je Allah dao izbor, postaje taj čin prisile i zabranjena NOVOTARIJA koju je HARAM činiti.  Ranije smo naveli u tekstu Ebul-Ahvesa da je Ibn Mesud rekao:'' Ako imam završi sa namazom i ne okrene se, niti nastavi sa daljnjim klanjanjem imajući neku potrebu, ostavi ga i idi, njegov namaz je upotpunjen.''  (predaja je sahih)

U djelu Medžmeuz-zevaid imamo još direktniji dokaz (1-200) gdje se kaže:'' Prenosioci ove predaje su potpuno povjerljivi, a od Ibn Mesuda se prenosi da je rekao:'' Kada imam preda selam, a čovjek ima neku svoju, nema ga šta više  iščekivati da mu se okrene licem, pa i ako prekine namaz i selam...'' U svemu ovome imamo dozvolu napuštanja i odlazak klanjača sa svojim poslom nakon završetka imama sa (fard) namazom i njegovog predavanja selama. U obaveznosti dove nakon sunneta i nafila, mijenjanje ove (šerijatske) dozvole, bilo bi otežavanje imamu i džematlijama bez ikakva opravdana razloga, jer im je šerijatski dozvoljeno da klanjaju nafile u džamiji, ili kući ili gdje već hoće, ili konačno da se raspu nakon farda i idu za svojim potrebama.

Kaže Uzvišeni Allah:'' A kada se namaz obavi onda se po Zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite...''(el-Džumua,10) Oni (novotari) nemaju dokaz ni u tome što je došao jedan opći poticaj da se dovi nakon namaza, bilo da se radi o fardu ili nafili, jer u tome nema nikakvog dokaza da se to radi džematile ili da se u tome mora neko (imam) iščekivati.''

Poznati hanefijski učenjak Eš-Širinbilani je ranije naveo predaju iz djela Medžmeu-rivajet da kada neko završi sa svojim (fard) namazom, onda uči zikr ako hoće sjedeći, ili ako hoće stojeći. Ovo je još jedan dokaz da se zikr i dova ne rade zajednički i naglas sa imamom jer je ovdje došla dozvola da čovjek može zikriti stojeći ili sjedeći a da se to radi zajednički onda bi svi morali sjedeći sa imamom zajedno da zikre. Također je on u svojo knjizi Nurul-idah naglasio mogućnost izbora imamu da se okrene džematlijama da zikri sam za sebe i tiho kako bi prekinuo okretanje prema kibli (jer se samo u namazu obavezno treba okrenuti prema kibli a ne u zikru) ili da ode nakon selama sa svojim poslom.(strana 182.)  Shvatite da se svim tim radnjama prekida fard namaz i imamet, koji je obavezan samo u posafanom džematu kada se klanja za imamom fard namaz. Uloga zikra je da prekine namaz i da rastavi nafilu  i sunnet od farza koji je klanjan za imamom dok sunnet i nafila se klanjaju poseno i pojedinačno.

U knjizi Multeka El-Ebhur od hanefijskog učenjaka Ibrahim ibn Muhammed ibn Ibrahima El-Halebija, tom I str.121 između ostalog stoji:'' ...da je najvrijednije klanjati sunnete u stanu (kod kuće), osim teravije.''  U hanefijskom djelu El-Hašijeh od Ibn Abidina učenjaka hanefijskog mezheba koji probrao mnoge stavove iz drugih hanefijskih knjiga kaže se da u harame koji se čine u džamiji spada i:''... dizanje glasa sa zikrom...'' a od onih učenjaka koji to dozvoljavaju oni uslovljavaju da se time:''... ne ometa klanjač, spavač ili učač...'' Ovdje se potrebno osvrnuti na ove riječi a to je da ovi učenjaci dozvoljavaju samo malo glasniji zikr ali ne zajednički jer da svi oni koji su u džamiji zikre zajednički onda ne bi bilo potrebe da ovi učenjaci postavljaju uslov da se tim zikrom ne ometa spavač, učač ili klanjač. Zato što bi u tom vremenu svi zajednički zikrili pa niko ne bi učio Kur'an ili klanjao namaz. Znači da oni ne dozvoljavaju zajednički zikr već da čovjek ako hoće može sam za sebe da malo glasnije zikri.

Dragi brate i sestro ako već hoćeš da slijediš henefijski mezheb onda ga slijedi kako treba a nemoj uzimati najslabije stavove ljudi koji ništa nisu znali i koji druge u zabludu odvode, tj.nemoj zikriti naglas i džematile jer to nije od Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta a niti od stavova uleme hanefijskog mezheba. Taj zikr su kao novotariju koja je haram uveli neki ljudi iz nekih pokrajina Indije a vremenom je neuki svijet to prihvatio i kod nas a kada bi se pojavio neki učen čovjek kod nas da tom svijet dokaže da čine grijeh i novotariju, odmah bi ga proglasili vehabijom ili otpadnikom ili sačuvaj Bože nevjernikom. Od mnoge uleme koja se borila protiv novotarija je i naš Mehmed ef. Handžić, umro 1943. god. A rodom iz Sarajeva. On je u svojo knjizi ''Vazovi'' dokazao da su mnogi običaji kod nas novotarija zbog toga su ga 1943 godine i ubili.

Obaveza muslimana je da slijedi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne običaje predaka i naroda, svaki običaj koji nije u skladu sa Allahovom knjigom i sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije kabul kod Allaha naprotiv to je grijeh za koji će dotični biti kažnjen na Sudnjem danu.

Allahu Tebi se utječemo od svih vrsta novotarija u vjeri, Amin!

 

Share

P O S J E T E !!!

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1689
mod_vvisit_counterJučer4363
mod_vvisit_counterOve sedmice6052
mod_vvisit_counterProšle sedmice24925
mod_vvisit_counterOvog mjeseca13501
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca113941
mod_vvisit_counterUkupno6090403

Danas: Maj 04, 2015

ESSUNNE TV


youtube1

ANDROID "EsSUNNE"


logo_essunne_android

Najnoviji tekstovi

Namaska vaktija!!!

PREVODILAC

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomozimo SOMALIJU!!!

Najčitaniji tekstovi

Korisni sajtovi

diniislam

avaz_istine_logo_baner

wesal_tv

vijesti_ummeta

KUR'ANI KERIM - online

BOJKOTUJMO IZRAEL

PREPORUČUJEMO!

 

 

Vremenska prognoza

QUR'AN MP3

qurani_kerim
UČAĆ: Muhammed Luhaidan

ZBIRKA PREDAVANJA * hfz. Jusuf BARČIĆ, rhm. - online

jusuf_barcic_dersovi
Essunne Tv - Tube
Essunne Dućan